תקנון המרוץ

 • ההשתתפות במרוץ מותרת לנרשמים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה וכל ספורט אחר. נרשמים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו היא באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
 • כל משתתף מצהיר/ה בזאת כי מארגני המרוץ והאחראים לו משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא עימו למרוץ וכי הינו מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשות
 • במהלך המרוץ דואגים המארגנים לאבטחה רפואית בהתאם להנחיות מד"א. יובהר לעניין זה כי משתתפים אשר יזדקקו לפינוי לבי"ח באחריותם לדאוג לתשלום למד"א או לכל ספק שירותי רפואה עבור הפינוי לבי"ח במידת הצורך.
 • נרשמים אשר לא קיבלו את ערכת המשתתף שלהם בשל אי הגעתם ולא ביטלו את הרשמתם, יוכלו לקבל את הערכה בדואר ישראל עד לתאריך 11.10.2021 באמצעות שליחת מייל מראש
 • ההרשמה למרוץ היא אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 • משתתף אשר פרטי הרשמתו אינם נכונים – עלול להיפסל ותוצאתו לא תחשב ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המארגנים.
 • באחריות כל הנרשמים אשר משתתפים במרוץ ואשר מופיעים ברשימת המשתתפים, לקחת את ערכת המשתתף שלהם לפחות 30 דקות לפני הזינוק שלהם.
 • כל המשתתפים מחויבים לרוץ עם מספר חזה בחזית הגוף. משתתפים שלא יצמידו את מספר החזה לקדמת החולצה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק/סיום ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 • לתשומת ליבכם חלוקת גביעים, מדליות ופרסים לזוכים תתבצע ביום המרוץ בטקס הסיום בלבד, אין חלוקה מאוחרת של פרסים, גביעים או מדליות.
 • שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.
 • קביעת זוכים ופרסים המנצחים במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ יקבעו בהתאם לקריטריון הקבוע בחוקי ה-IAAF, היינו: לפי "זמן ירית הזינוק (gun time) ולא לפי זמן הצ'יפ (chip time). מומלץ, איפוא, לרצים המהירים בעלי פוטנציאל לזכות באחד המקומות הראשונים במקצה שאליו הם שייכים – להתייצב בשורה הראשונה של קו הזינוק. התוצאות של המנצחים בקטגוריות הגיל ימדדו לפי "זמן הצ'יפ (chip time)" והם יהיו זכאים לגביעים/מדליות כמפורט באתר המרוץ.
 • מדידת הזמנים היא למקצים התחרותיים בלבד ותתבצע באמצעות שבב מדידה אלקטרוני חד פעמי.
 • זמן הקאט-אוף, כלומר הזמן המקסימלי (זמן גג) שמותר להשלים את המסלול, עבור המסלול הארוך הינו 75 דקות ועבור המסלול הקצר הינו 40.
 • ערעורים על תוצאות או פסיקות הקשורות למרוץ – יתקבלו בשטח המרוץ בלבד למנהל המרוץ ועד חצי שעה לפני טקס הסיום (לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או פסיקות לאחר מכן).
 • חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או בע"ח אחר (קשורים עם/בלי רצועה).
 • הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם אוזניות בזמן התחרות.
 • הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם עגלת ילדים בזמן התחרות.
 • אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רצים שילוו על ידי רצים אשר אינם רשומים כמשתתפים במרוץ, רוכבי אופניים או רכב אחר – ייפסלו.
 • המארגנים ומנהל המרוץ רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות ו/או לתקנון או המסכן את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלה לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
 • במידה של מזג אוויר חם או קר במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו את קיום המרוץ בתאריך המקורי, ידחה האירוע ליום שישי, 11.10.2021.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקרה של ביטול השתתפות בשל שינוי שעות, דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות את האירוע במקרה של מזג אוויר חם או קר במיוחד ולא תישמע טענה נגד שינוי המועד. במקרה של ביטול השתתפות בשל שינוי מועד, דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • מוסכם על המשתתפים במרוץ כי המארגנים ו/או כל גורם מטעמם רשאים לעשות שימוש בצילומים ו/או תמונות ו/או כל מדיה אחרת של כל משתתפי המרוץ אשר צולמו לפני, במהלך ולאחר המרוץ לכל מטרה שהיא ובכל מדיה שהיא, ללא הגבלת זמן ומקום וללא תמורה.

 

הצהרת בריאות

 • ידוע לי שהאירוע אליו אני נרשם/ת הוא אירוע ספורט סיבולת אשר דורש הכנה ואימונים מתאימים.
 • ידוע לי שהשתתפות באירוע ללא הכנה קפדנית וללא בדיקת רופא עלולה לסכן את בריאותי.
 • אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שמצבי הגופני נבדק על ידי רופא שאישר השתתפותי באירוע.
 • אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שאני בריא/ה וכשיר/ה להשתתף באירוע, והתאמנתי כיאות לקראתו.
 • אני מתחייב/ת לא להשתתף באירוע אם אהיה חולה או ארגיש לא טוב לקראת האירוע.
 • ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.

 

הנחיות נוספות

 • הרצים בכל המקצים מחויבים לקרוא בעיון ולחתום אלקטרונית על התקנון והצהרת הבריאות, המופיע בעת הליך ההרשמה.

  • שינויים יתאפשרו עד לתאריך 19 באפריל 2022 בשעה 12:00, בפניה לאתר.

  בגין שינויי מקצה ייגבו דמי טיפול בסך 20 ₪.

  • לאחר 19 באפריל 2022, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד, אותו יש להעביר בצירוף בקשה לביטול ההרשמה בפניה לאתר.

  ביטול כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 40 ₪.

  • זמן הקאט-אוף למקצה הקצר הוא 40 דקות ולמקצה הארוך הוא 75 דקות. רצים שירוצו בקצב אשר אינו עומד בזמן הקאט-אוף, מתבקשים לפנות מקום לרצים במקצה הבא. הנהלת התחרות לא תוכל בהכרח לעקוב אחרי רצים שלא עמדו בזמן הקאט-אוף בתקנון ואינה אחראית על שלומם של רצים אלה לאורך המסלול ובקו הסיום.
  • המארגנים רשאים לבטל את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי בטחון או בטיחות, הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר קיצוני או אירועים אחרים שעל פי שיקול דעת המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור.